Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Krakowski Klub Fotograficzny

Krakowski Klub Fotograficzny przy Nowohuckim Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krakowski Klub Fotograficzny.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • · Na stronie internetowej została wyłączana widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu do strony
 • · Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury
 • · Struktura nagłówkowa stron posiada błędy,
 • · Są takie elementy formularza, które nie mają etykiety,
 • · Na stronie są linki, które nie zawierają treści,
 • · W serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu,
 • · W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny,
 • · W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • · Występują błędy kodu HTML i CSS
 • · Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Stachnik-Czapla.
 • E-mail: akinom5@poczta.onet.pl
 • Telefon: +48601873806

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Nowohuckie Centrum Kultury
 • Adres: al. Jana Pawła II 232,
  31-913 Kraków
 • E-mail: nck@nck.krakow.pl
 • Telefon: 12 644 02 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojście do głównego wejścia Nowohuckiego Centrum Kultury możliwy jest poprzez skwer przed NCK, na którym nie występują ograniczenia dla osób z dysfunkcją ruchową. Nie występują na nim żadne krawężniki ani przeszkody, który mogłyby utrudnić poruszanie się lub stanowić zagrożenie dla osoby niepełnosprawnej. Parking NCK jest w pełni dostępny dzięki rozwiązaniom tj. wydzielone i oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane najbliżej Instytucji(8 miejsc), obniżone krawężniki najazdowe, brak progów. Samo wejście jest wyposażone w klamki antypaniczne i samozamykacze. NCK nie posiada drzwi otwieranych elektronicznie.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Korytarze Centrum są szerokie i nie posiadają progów, schodów ani innych przeszkód terenowych. Wyjątek stanowi przejście pomiędzy budynkami A i C, gdzie znajdują się dwa stopnie, natomiast przy stopniach znajduje się niewielka pochylnia dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na każdą kondygnację obiektu dostać się można poprzez windę zlokalizowaną w budynku A. Dla osoby niepełnosprawnej otwieranie windy może być problematyczne ze względu na ciężkie drzwi, natomiast planowana jest jej modernizacja, która będzie polegała przede wszystkim na zwiększeniu dostępności windy i wymianę drzwi. Sama kabina jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie schody i klatki schodowe w obiekcie są wyposażone w pochwyty, co ułatwia poruszanie się po nich.

Inne informacje i oświadczenia

Parking NCK jest w pełni dostępny dzięki rozwiązaniom tj. wydzielone i oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane najbliżej Instytucji (8 miejsc), obniżone krawężniki najazdowe, brak progów.