Zarząd Klubu

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO KLUBU FOTOGRAFICZNEGO:

Przewodnicząca Zarządu: Monika Stachnik-Czapla |AFRP, SDP|
Zastępca Przewodniczącej Zarządu: Adam Gryczyński |ZPAF|
Sekretarz: Anna Bubula
Skarbnik: Magda Langer |AFRP|
Członek zarządu: Ryszard Tatomir |AFRP|

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący KR: Zdzisław Dec
Członek KR: Andrzej Wróbel
Członek KR: Adam Olszowski

KOMISJA ARTYSTYCZNA:

Adam Gryczyński |ZPAF|
Joanna Mrówka |AFIAP, SDP|
Mieczysław Libront |AFRP|
Jan Zych |ZPAF|
Janusz Skórski
Paweł Suder


 

Regulamin KKF


I. Nazwa i siedziba
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: KRAKOWSKI KLUB FOTOGRAFICZNY w dalszej części regulaminu zwany: KKF.
KKF jest kontynuatorem działalności i dorobku ruchu fotograficznego zapoczątkowanego w Nowej Hucie
w roku 1955 przez Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego.


§ 2
KKF nie posiadając osobowości prawnej działa w ramach struktur organizacyjnych Nowohuckiego Centrum
Kultury w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 232, które tę osobowość prawną reprezentuje, jednocześnie zachowując samodzielność działania w ramach niniejszego regulaminu.


§ 3
KKF opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków.


§ 4
KKF posiada odznakę organizacyjną zatwierdzoną i wprowadzoną w życie Uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 22maja 1997 roku.


§ 5
KKF używa pieczęci: podłużnej – wskazującej jego nazwę i adres, okrągłej – z napisem w otoku wskazującym jego nazwę i siedzibę.


§ 6
KKF zrzesza osoby zainteresowane wszelkimi dziedzinami fotografii w celu rozwijania i doskonalenia umiejętności w zakresie wiedzy, techniki i sztuki fotograficznej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystycznej uprawianej nie komercyjnie.


§ 7
Celem działania KKF jest rozwijanie i pogłębianie wśród swoich Członków wiedzy z dziedziny techniki i sztuki fotograficznej oraz popularyzowanie fotografii. Dla osiągnięcia założonych celów KKF realizuje między innymi Uchwały Walnego Zebrania Członków oraz propozycje Kierownictwa NCK.


§ 8
Krakowski Klub Fotograficzny:
współpracuje z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami fotograficznymi o podobnych celach
i zadaniach, organizuje zebrania, dyskusje, kursy i warsztaty szkoleniowe, konkursy, wystawy, pokazy prac,
plenery, spotkania autorskie, wydaje komunikaty, podejmuje lub bierze udział w przedsięwzięciach mających
na celu upowszechnianie kultury przy pomocy fotografii, rozwija wśród swoich Członków zainteresowania
i działania w dziedzinie fotografii artystycznej, pogłębia zainteresowania sztuką, architekturą, malarstwem,
pięknem przyrody, krajobrazu i folkloru, ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego.


§ 9
KKF może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych mających zbliżone cele i zadania oraz zawierać stosowne porozumienia i umowy o współpracy.II. Członkowie, Kandydaci – ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie KKF dzielą się na:
1. Członków rzeczywistych
2. Członków honorowych.


§ 11
Członkostwo w KKF nie daje uprawnień do zawodowego wykonywania prac z jakiejkolwiek dziedziny fotografii.


§ 12
Członkiem rzeczywistym może zostać
osoba, która:
1. ukończyła 18 lat,
2. pragnie czynnie uczestniczyć w działalności ruchu fotograficznego,
3. uznaje cele i zadania KKF,
4. odbyła staż kandydacki,
5. złoży podpisaną deklarację i decyzją Zarządu KKF zostanie przyjęta w poczet Członków rzeczywistych.


§ 13
Na wniosek Zarządu KKF Walne Zebranie Członków może nadać Tytuł Członka Honorowego obywatelowi RP lub innego państwa za wybitne zasługi w dziedzinie fotograficznej działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.


§ 14
Członkowie KKF mają prawo do:
1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz KKF,
2. posiadania legitymacji KKF,
3. noszenia odznaki KKF,
4. korzystania z wszelkich udogodnień
i imprez organizowanych przez KKF.


§ 15
Członkowie KKF obowiązani są do:
1. przestrzegania niniejszego regulaminu,
2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych KKF,
3. regularnego opłacania składek członkowskich.


§ 16
Utrata członkostwa w KKF następuje wskutek:
1. zgłoszenia na piśmie deklaracji o wystąpieniu Członka.
2. decyzji Zarządu z powodu:
a) działalności Członka na szkodę KKF,
b) zaprzestania czynnego udziału Członka w pracach KKF przez okres jednego roku bez uzasadnionej przyczyny,
c) zalegania z płatnością składek przez Członka przez okres jednego roku.


§ 17
Kandydatem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i pragnie czynnie uczestniczyć w działalności ruchu fotograficznego, uznaje cele i zadania KKF i zostanie przez Zarząd KKF wpisana na listę kandydatów do KKF.

Staż
Kandydata trwa minimum 10 miesięcy. Zarząd decyduje o długości stażu kandydackiego, który nie może jednak trwać
dłużej niż 18 miesięcy. Po tym okresie Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu w poczet Członków rzeczywistych. Decyzja Zarządu jest wiążąca.

Kandydaci mają prawo do korzystania z udogodnień i imprez organizowanych przez KKF w zakresie określonym przez Zarząd KKF.


§ 18
1. Kandydaci obowiązani są do:
a) przestrzegania niniejszego regulaminu,
b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych KKF,
c) regularnego opłacania składek kandydackich w wysokości składek członkowskich.


2. O przyjęciu Kandydata do KKF decyduje Zarząd po konsultacji z Komisją Artystyczną na podstawie aktywności i zestawufotografii przygotowanych przez Kandydata.
III. Władze Krakowskiego Klubu Fotograficznego
§ 19
Władzami KKF są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.


§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą KKF.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków odbywają się co dwa lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwoływane są ze szczególnie ważnych przyczyn, na wniosek Zarządu lub na wniosek jednej trzeciej liczby Członków uprawnionych do głosowania.


§ 21
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd KKF pisemnym zawiadomieniem Członków na 14 dni przed terminem zebrania z podaniem porządku obrad.
2. Walne Zebranie Członków rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych Członków uprawnionych do głosowania.
3.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

§ 22
Walne Zebranie Członków wybiera przewodniczącego zebrania i protokolanta spośród Członków niewchodzących w skład władz KKF.


§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków KKF należy:
1. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Zarządu,
2. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
3. ustalanie wytycznych dla działalności KKF,
4. ustalanie wysokości składek i wpisowego,
5. rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących rozwoju KKF,
6. uchwalanie innych wniosków,
7. wybieranie w tajnym głosowaniu Zarządu KKF, Przewodniczącego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do załatwiania spraw zastrzeżonych dla właściwości Walnego Zebrania Członków,

9. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu KKF,
10. podejmowanie uchwały o likwidacji KKF.
§ 24
Uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca zmiany regulaminu lub likwidacji KKF może być podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby Członków uprawnionych do głosowania.


§ 25
Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta.


§ 26
Kadencja Zarządu KKF trwa cztery lata. Zarząd w niezmienionym składzie i Przewodniczący Zarządu sprawują funkcje nie dłużej niż przez 3 kadencje.


§ 27
Zarząd KKF składa się z 3-5 członków. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie jednego lub dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.


§ 28
1. Utrata mandatu Członka Zarządu KKF może nastąpić w wyniku:
a) pisemnej rezygnacji,
b) utraty członkostwa w KKF,
c) braku aktywnej działalności w pracach Zarządu.
2. W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu przez Członka Zarządu, Zarząd KKF uzupełnia swój skład do liczby członków wybranych.
W koniecznym przypadku Zarząd KKF dokonuje zmiany na stanowiskach zajmowanych przez Członków Zarządu. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatu przez więcej niż połowę Członków Zarządu winno być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyboru nowego Zarządu KKF.


§ 29
Do ważności decyzji Zarządu KKF wymagana jest obecność połowy liczby Członków Zarządu plus Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Z wyjątkiem decyzji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z powodu ustąpienia więcej niż połowy Członków Zarządu. Z posiedzenia Zarządu KKF sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.


§ 30
Do zakresu czynności Zarządu KKF należy:
1. reprezentowanie na zewnątrz działalności KKF,
2. realizacja celów i zadań statutowych,
3. wykonywanie uchwał Walnych Zebrań
Członków i Komisji Rewizyjnej,
4. opracowywanie w razie potrzeby preliminarzy budżetowych KKF dla Nowohuckiego Centrum Kultury,
5. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu Członka KKF,
6. powoływanie Komisji Artystycznej w składzie minimum 3 osobowym,
7. tworzenie i prowadzenie grup zainteresowań, powoływanie komisji kwalifikacyjnej i jury dla potrzeb KKF i
innych instytucji i stowarzyszeń,
8. organizowanie wystaw fotografii, konkursów, warsztatów i kursów szkoleniowych, odczytów, pokazów
prac, spotkań autorskich, plenerów itp.,
9. zwoływanie Walnych Zebrań Członków KKF.§ 31

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Na pierwszym zebraniu Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
§ 32
Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Zarządu,
2. składanie sprawozdań
na Walnych Zebraniach Członków i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielania
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3. zgłaszanie, w przypadkach uzasadnionych, wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
4. przeprowadzanie kontroli co najmniej jeden raz w roku.


§ 33
1. Do zakresu obowiązków Komisji Artystycznej należy:
a) dbanie o podnoszenie poziomu artystycznego KKF,
b) wspieranie Zarządu w realizacji zadań statutowych.


2. Komisja Artystyczna jest ciałem doradczym w przypadku przyjmowania nowych Członków KKF.
IV. Majątek KKF
§ 34
1. KKF może posiadać
majątek ruchomy i nieruchomy.
2. Dla realizacji zadań
KKF może tworzyć
fundusz, na który składają
się: dotacje, darowizny, subwencje oraz
składki członków.
3. Środki wypracowane przez KKF, otrzymywane przez NCK dotacje, darowizny i subwencje na działalność
KKF będą
przeznaczane w całości na cele KKF.


V. Rozwiązanie KKF
§ 35
Uchwałę
o rozwiązaniu KKF podejmuje Walne Zebranie Członków, które powołuje 3 osobową
komisję
likwidacyjną
oraz ustala sposób likwidacji. W skład komisji likwidacyjnej wchodzi przedstawiciel
Nowohuckiego Centrum Kultury.


VI. Przepisy końcowe
§ 36
Zmiana dotychczasowej nazwy Klubu Fotografików Amatorów Nowohuckiego Centrum Kultury na
Krakowski Klub Fotograficzny została wprowadzona Uchwałą Walnego Zebrania Członków 22 maja 1997 roku i obowiązuje od daty jej podjęcia.
Regulamin KKF został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 13.05.1999 roku i stanowi podstawę działalności Krakowskiego Klubu Fotograficznego.
Zmiany w regulaminie zostały uchwalone przez Walne Zebranie Członków w dniu 19.11.2009 roku.


Przewodniczący Zarządu KKF -

Monika Stachnik-Czapla


REGULAMIN KONKURSU „FOTOGRAFIA MIESIĄCA”

1. Organizatorem konkursu jest Krakowski Klub Fotograficzny.
2. W konkursie mogą uczestniczyć członkowie i kandydaci KKF.
3. Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować do 3 prac. Zestaw do 3 zdjęć traktowany będzie jako jedna praca pod warunkiem wyraźnego oznaczenia kolejności zdjęć w zestawie.
4. Tematyka i technika zgłaszanych prac do konkursu jest dowolna, z wyjątkiem konkursów tematycznych ogłoszonych wcześniej. Format prac: od 20 x 30 cm nie podklejone i bez „passe-partout”.
5. Każde zdjęcie należy opisać na odwrocie podając: imię i nazwisko autora, ewentualnie tytuł pracy oraz miesiąc i rok konkursu.
6. Konkurs przeprowadza się w okresie od września do czerwca.
7. Prace należy składać w sekretariacie KKF na ręce dyżurującego członka Zarządu w każdy ostatni czwartek miesiąca do godz. 18 ~
8. Do konkursu nie będą przyjmowane prace: nie spełniające wymogów regulaminu, powtórnie przedstawione do oceny i nie spełniające standardów wystawienniczych.
9. Prace biorące udział w konkursie mogą oceniać wyłącznie członkowie KKF. W szczególnych przypadkach prace może oceniać osoba zaproszona.
10. Zasady oceny prac:
a) Każdy oceniający może punktować od 1 do 6 wybranych prac stosując następującą
punktację: 1 miejsce 6 punktów
2 miejsce 5 punktów
3 miejsce 4 punkty
4 miejsce 3 punkty
5 miejsce 2 punkty
6 miejsce . 1 punkt
b) Oceniający nie punktują swoich prac zgłoszonych do konkursu.
11. Konkurs odbywa się przy udziale minimum 6 autorów.
12. Praca, która uzyska najwyższą sumę punktów otrzymuje tytuł „Fotografia miesiąca”, a autor tej pracy uhonorowany zostaje dyplomem.
13. „Fotografia miesiąca” oraz kolejne prace, wg kolejności uzyskanych punktów, będą eksponowane w Foto-Galerii.
14. Komisja ustalająca kolejność miejsc w konkursie każdorazowo sporządza szczegółowy protokół po konkursowy.
15. Wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostają własnością autorów.
16. Złożenie prac do oceny jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
17. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd KKF i obowiązuje od 12.01.2006 r.

Zarząd KKF